top of page

vinAyakA vinAyakA - Lyrics

vinAyakA vinAyakA

raagam: rAgAmAlikA

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

(rAgA: nATa)

Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 P M1 R3 S


vinAyakA vinAyakA vighna vinAshaka vinAyakA vighna vinAshaka saukhya vidAyaka vishva vibhAvaka vinAyakA

caraNam 1

gaurI tanayA vinAyakA shankara pAlita vinAyakA gajavadanA hE vinAyakA mUSika vAhana vinAyakA

caraNam 2 (rAgA: gauLa)

pitru sadbhaktA vinAyakA sUkSma subuddhi vinAyakA vighnAdIshvara vinAyakA vishvArAtyA vinAyakA

caraNam 3

mOdaka hastA vinAyakA mOda vidhAyA vinAyakA candrOllAsaka vinAyakA shApita candrA vinAyakA

caraNam 4 (rAgA: Arabhi)

punarU jIvita vinAyakA pUrNa krpAlaya vinAyakA dAnava samhAra vinAyakA daivata rakSaka vinAyakA

caraNam 5

bAku catuSkA vinAyakA bhAva manOjnA vinAyakA pAshAnkushadhara vinAyakA ratha varadATyA vinAyakA

caraNam 6 (rAgA: varALi)

candana ranjita vinAyakA raktAmbaradhara vinAyakA lambOdara hE vinAyakA vAmana rUpA vinAyakA

caraNam 7

nAgAlankrta vinAyakA nAnAn rUpA vinAyakA guru sadrUpA vinAyakA shiSyavanA hE vinAyakA

caraNam 8 (rAgA: shrI)

gambhIjAkSara vinAyakA gambhIrArdhA vinAyakA OmkArAgyA vinAyakA vakra sutuNDA vinAyakA

caraNam 9

sarvA dE shrI vinAyakA saccidAnandA vinAyakA

20 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page