top of page

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane

raagam: bhUpALi


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta mUrutiye kalubagiri ranganoliduppavaDisayya hariye

caraNam 1 kusuma saurabhada eDeveresi mAruta tIDe eseva rOpaNisi (?) pesarvakki jhEnkara mADe posa shAstra krama kUge jAra taskaratatiyu basavaLidu bhayadi pOge shashi tAregaLu sariyE nIlAbja maimareye bisigadira pUrvAcalavanaDari banda pItavasana nInolidu uppavaDisu hariye caraNam 2 bhakutaroLu ghaNTa karNanu jaya suvarNaka putra mukuti dEhita silImukhanayyA dhruva dEva akhiLa sUrata kSONiyindali hiriya prakrati rahitAmbarIsha vikaTa vadhuvina mAya gelida rukumAngadanu sukrativantanu yamana tanaya bhImArjunaru nakula sahadEvakaru bandarELai bhratya nikara kolidu uppavaDisayya hariye caraNam 3 gaNDuveNNina rUpuvettu rAjisuvavanu maNDeyeli koNDAntu mai jummu tALal- uddhaNDa dhAranu tanna teredOri ?. ??????? tuNDa vikrama varuNanu tuNDadoLu caNDa uLLavana balavanu muride DiNDIra srvakrt Ane vAhana ??.. aNDaledu ODuva vyAghrAnu carma kanda rameya gaNDanoliduppavaDisayya hariye caraNam 4 valamIki durvAsa vidura paTipari pUrva jalajApta varadAla vAnvita atri shANDilya caladanka kaushikanu kaTila mArkaNDEya taLakAla nayanadavanu jaladhiyanu tIrda mahAbalada balavantanu sulabha vashiSTanu parAsharanu shuka muniyu kalakaNTha hoLeye nittisidavanu bandanele jalajAkSa noliduppavaDisu hariye caraNam 5 vEda taskaranoDane kAdi vEdava saLedu mEdiniyanegahi tAmasana jIvavanaLidu vAdisuva hiraNyakana karuLa nakhadali bagidu pAdadali dhareyanaLedu yOdhArjunana aredu svAdu annava toredu krOdhivyasuvINTi tripurava muridu hayavEru EdarAlasyamELELu mAdhavane kaluba giriyalli baLali pavaDiside sAdhu narasimha kAgenele Adi kEshava munde kAryagaLive bhUdharane oliduppaDisu hariye

25 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

shiva shiva shiva ennirO - Lyrics

shiva shiva shiva ennirO raagam: Arabhi Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S taaLam: Adi Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shiva shiva shiva ennirO mujagavarella shiva shiva shiva ennirO

Comments


bottom of page