top of page

vAraNAsyA vakratuNDA - Lyrics

vAraNAsyA vakratuNDA

raagam: shrI


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: m/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

vAraNAsyA vakratuNDA shUrpakarNA pAlaya hErambA cAruhAsA sarpasUtrA pAlaya

caraNam 1 pramathanAthA prathama vandyA skandaguruvara varamatE raktavasanA lambajaTharA EkadantA gaNapatE caraNam 2 kSipravaradA arkalasanA prashnagaNapati nAmakA yOgasugamA vighnaharaNA sarvalOka vinAyakA caraNam 3 AkhuvAhana patrapUjita siddhi buddhi pradAyakA gaNapatE saccidanandA sumukha vikaTA pAlaya

11 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page