top of page

uttara shESagiri nivAsinam - Lyrics

uttara shESagiri nivAsinam

raagam: madhyamAvati


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: B.Ramamoorthy Rao. Language:

pallavi

uttara shESagiri nivAsinam. rAgA: madhyamAvati. Adi tALA. B.Ramamoorthy Rao. ?

1: uttara shESagiri nivAsinam akSaya pradam bhaya nivAraNam baktavatsalam sakala duSTa nigraham venkaTEshvaram bhajE vishva sundaram caraNam 2 tava nikEtanam sarva bhakta cEtanam tava sudarshanam divya jyOti darshanam smaraNa kIrtanam tava bhakti nartanam venkatEshvaram bhajE vishva sundaram caraNam 3 kSEtra darshanam tava pAda yAtrinNam (nitya) kalyaNotsavam tava vaibhavOtsavam lakSa dIpam tava shravaNa jyOthinam venkaTEshvaram bhajE vishva sundaram caraNam 4 kavi jana priyam kApi varAgrajam avanija priyam pavanajAtmajam (dasa) krSNa kIrtanam hanuma nartanam venkaTEshvaram bhajE vishva sundaram sharaNam govindA svam sharaNam govindA ?

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page