top of page

timira mAmana - Lyrics

timira mAmana

raagam: kAmavardhini


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

timira mAmana. rAgA: kAmavardhini. anga tALA. Arunagirinathar.

1: timira mAmana mAmaDa maDamai EniDar Anava timiramE ari sUrya tirilOka caraNam 2 dinakarA shiva kAraNa pannaga bhUSaNa AraNa shiva sutA hari nAraNan marugOnE caraNam 3 kumari shAymaLai mAdumai amali yAmaLai pUraNi guNa kalAnidhi nAraNi taru kOvE caraNam 4 guruguhA kumarEshvara sharavaNA sakaLEshura kuravar mA maghaL AsaikoL maNiyEsam caraNam 5 pamara pArapara pAruNa paDala tAraka mA sukha pasura pATana pALita pagaLEsa caraNam 6 bhasita pAraNa vAraNa dvaja EDaga mAvayil paravu pANita pAvala parayOga caraNam 7 sama parAmada shAdala samaya mAriru dEvata samaya nAyaka mAmayil mudu vIra caraNam 8 sakala lOkamum Asaru sakala vEdamumE tozhu samaramApuri mEviya perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page