top of page

taTAkam onru - Lyrics

taTAkam onru

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

taTAkam onruNDAkkinAr gaNanAyakar taTAkam onruNDAkkinAr

anupallavi

jaTA makuTadharan shAmbhaviyuDan vara sakala munivar manat-tAmaraiyum malara kaTAkSamAga guhan gaNaptiyuDan manna kAdalAle varundunna bOdha-yanucitamenna

caraNam 1 gandham ulAviya tAmarai pUTTuk-kadikka mighuttiDum shEr kaNdavarAluLavaik-kaNamangu kudikka sundara mighunda paravaigaL muzhudilum shUzha sOma sUriyargaL sukhamuDan vandu tAzha vindaiyuDanE pala vELviyandaNar sheyya viLangu sanginamuyya kaLangamillAmaTruyya caraNam 2 OdiDuvAnadiyAnadu tAn migha nANa ambalamalarndu Odimamum guruvin kulamum edir kANa jyOti maruvum dEvatAru nizhalum koDukka surabhik-kaDambai mAnum shUzhndu angE aDukka mAdar malarkkuzhalAr magizhndu angE nIrADa valvinaigaLum viTTODa vallavargaLum koNDADa caraNam 3 vAsanai tayangiya mallikai mullaiyin shAlai candana shAlai vAzhai phalAkamungana mAmara shOlai AshaiyAgha mayilazhaguravE naDikka arumarai bhUsurargaL anudinamum paDikka dEshulAvumdivya tIrttam Aghumenra dishai dEvargalamunda ishai nandanAr tam sondat- caraNam 4 nALaip-pOvr niSTai kalaindu pArttAr kuLam veTTiyirukka ulamagizhndAr piLLaiyArirukka kaNgaLirk-kANAr

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page