top of page

tamizhOdiya - Lyrics

tamizhOdiya

raagam: kannaDa


Aa:S R2 G3 M1 P M1 D2 N3 S Av: S N3 S D2 P M1 G3 M1 G3 M1 R2 S

taaLam: t/dhruva Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

tamizhOdiya. rAgA: kannaDa. t/dhruva tALA. Arunagirinathar.

1: tamizhOdiya kuyilO mayilANDalaiyAm puravanm kiLi kADaiyilaNil EraLiyAm kural vAindadi shen tagumAmiDaroliyAri tazhAmshuLai tEn kaniyin shuvai shErum- caraNam 2 dhana bhAramum alaiyAmena OngiDa mAmpori cintiDa vEl vizhinudalO shilai vAn pirai mAnduLirin sarirA kuzhaliruLA naghai Ongiya vAn kadirin shuDar pAyak- caraNam 3 kumizh nAshiyin mukhamO matiyAm kuLir shEnkamalam saridODiNai sheviyADu jalAngaLa pUnga mukham koDi nUliDai uDaiyArana mAmpriyar mANbumin koDi mAdar caraNam 4 guNamODam aLiyinADinum Ongiya pUnkamalam cara nUpura kuralOshaiyum EndiDumANDalaiyin koDiyODEzhu tartiAm vaDivOngiya pAngaiyum andhakaiyEnE caraNam 5 dhimitO dhimitO dhimi tAngaNa dhIngiNa tom taku tOtaku taku tOtaku DAnkuTa dhImkaTa tom tikuTOdimi DhimiDOdhimi DAnkuTa Dhintakam enriyal bhEri caraNam 6 dishai mUDuga kaDalEzh poDiyAm paDi Ongiya venkari tErpari asurargaL mANDiDa nINDaravin shiramIL paDa kuvaDOdugaL vAn pera vAngiya vaN kadirvElA caraNam 7 kamazh mAvidazh shaDaiyADi En tuyar tIrndiDaveN tazhal mA poDi aruLvOraDal mAn tuDi tAngiya vaNkarar mADaruLumaiyAl emai InravaLInraruL men kuravOnE caraNam 8 kaDaiyEn iru vinai nOi malam ANDiDa tINDiyavoN sukha mOhini vaLinAyaki pAngenanAm paghar minkalai nUluDai murugA vazhalOngiya vOngalin vaN perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page