top of page

shrI shakti mAtA - Lyrics

shrI shakti mAtA


Aa:S R1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

shrI shakti mAtA hE dEvi jaishakti mAtA hE dEvi

caraNam 1 caraNa kamala miha kalaya manasi mama shrI gururUpE hE dEvi vitatakaruNa mayi vitara sharaNa miti yAcE bhavatIm hE dEvi shamaya kumati mupadisha ca vimalatara bOdhamabAdham hE dEvi vihita niyama yama janita sushama dama prAbhavadhAtri hE dEvi caraNam 2 Asana siddhim hE dEvi prANAyAmam hE dEvi pratyAhAram hE dEvi dhyAna manUnam hE dEvi dhAraNa siddhim hE dEvi divya samAdhim hE dEvi jnAnamananyam hE dEvi mOdam akhaNDam hE dEvi caraNam 3 niTalanayana nija vipulavapuSi sama bhAgE gauri hE dEvi kamala bhavana ghana vadana?sadana krtavAsE vANi hE dEvi madana janakashubha hrdaya phalakagata shilpE lakSmi hE dEvi triguNa nicayapara parama vimalatama shaktE statvE hE dEvi caraNam 4 dakSE hastE puSpam vAmE vAmE ikSum uccaihkarayOssrNi pAshau pAdE lAkSArAgam vadanE cAndrIyOgam nayanE karuNAbhOgam dhatsE nityam hE dEvi caraNam 5 lalita lalitakara yugaLa kalitavara vINAdaNDE hE vANi udita mihirakara daLita kamalacaya garbhanivAsE hE lakSmi rajata shikharitaTa ghaTita paramashiva nartana sAkSiNi hE gauri vinata karuNayA nAma rUpavati saccidAnandE hE dEvi

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page