top of page

shrI rAja bimbAnana (lng) - Lyrics

shrI rAja bimbAnana (lng)

raagam: pratApa


Aa:S G3 M2 D1 N3 S Av: S N3 D P M2 G3 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


shrI rAja bimbAnana subhASaNa vibhISaNa pOSaNurErE antara gAndhAra prati madhyama kaishiki svara itara shuddha ArOha ri varjita avarOha ga varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta nAmanArAyaNI mEla janita pratApa rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page