top of page

shrI datta shrI datta shrI datta - Lyrics

shrI datta shrI datta shrI datta

raagam: shivaranjani


Aa:S R2 G2 P D2 S Av: S D2 P G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

shrI datta shrI datta shrI datta jai jai datta jai datta jai datta jai datta srI srI datta

caraNam 1 hrtpadmE OmkArAkAram dEvam shrI dattam dhyAyAmi prANEsham sarvAkAram shrI dattam caraNam 2 pAdAbjE hastAbjE shiSyAnIka shrIsArE sEvEham shrInAtham pAdyai rarghyai shrI dattam caraNam 3 pIyUSaih pancAngai shuddhOdairgAngEyaih snAnEna sEvEham shraddhAyukta shrIIdattam caraNam 4 acchaishshrIvAsObhirvaidhAtrai sUtraishca shrIgandhai sindhUrai rAsEvE shrI dattam caraNam 5 nAmALI mantrOtthairhrtpadmai shrIpAdau sampUjya sEvEham dhUpairdIpaishshrI dattam caraNam 6 naivEdyai sadbhOjyai stAmbUlai sOtsAhaih karpUra jvAlAbhishcAsEvE shrI dattam caraNam 7 mantrOktaih puSpaughai sancArai stOtraishca nityam tam sEvEham saccidAnandam shrI dattam??

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page