top of page

shrI datta dEvAm - Lyrics

shrI datta dEvAm

raagam: hATakavarALi

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

shrI datta dEvAm shirasA namAmi shrI datta rAjam manasA smarAmi

caraNam 1 shrI atri ghanayOga phalabhUta dEham sitarasmi durvAsa sahajAta yugmam nijamAtrbhavabandha nirmOka dakSam nijabhakta rakSArtha sahyAdri vAsam caraNam 2 jambhAkhya samhAra paripAlitEndram vEda pradAnOpa krta brahmadEvam prahlAda paripAla mavadhUta rUpam yativESa sambuddha yadu rAjarAjam caraNam 3 shrI viSNUdattArpi tAtmIya mantram nija bOdha nOnmOci tAlarka rAjam shrIkArta vIryAkhya varadAna vIram bhrngurAma bOdhita tripurA rahasyam caraNam 4 kAruNya paripUta nrpa dharmakIrtim sadbhadra shIlIkrtAtmIya bhaktam AyurmahArAja varadAna dhIram Ajanma paripuSTa nahuSAdhirAjam caraNam 5 shrIpAda shrIvallabhAkAra gamyam narasimha yatirAja rAjAvatAram shrI saccidAnanda nityaprakAsham shrI saccidAnanda nityaprakAsham

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page