top of page

shiva shakti ninnu - Lyrics

shiva shakti ninnu

raagam: shivashakti


Aa:S G2 M1 D2 S Av: S N2 D2 M1 G2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

shiva shakti ninnu vinA nAkevarammA kAvavE nannu vEga rAvammA

anupallavi

jIva mukti pradAyini jagatjanani jalaja lOcani parama pAvani

caraNam suranuta kamala pAda bharaNi dEvi sharaNAgata vatsalini mAlini varashikhi vAhanuni priya talli dhIra pancanadishvaruni raNi

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page