top of page

shItaLa vArija - Lyrics

shItaLa vArija

raagam: varALi


Aa:S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S

taaLam: k/dhruva Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

shItaLa vArija. rAgA: varALi. k/dhruva tALA. Arunagirinathar.

1: shItaLa vArija pAdA namO nama nArada gIta vinOdA namO nama sEvala mAmayil prItA namO nama maraitEDum caraNam 2 shEkhara mAna pratApA namO nama AgamacAra svarUpA namO nama dEvargaL sEnai mahIpA namO nama gatotOya caraNam 3 bAdhaka nIvukuTArA namO nama mAva surEsha kaTOrA namO nama pAinillE jaya vIrA namO nama malaimAdu caraNam 4 pArvatiyAL taru bAlA namO nama nAvala jnAnalOlA namO nama bAla kumAra svAmi namO nama aruL tArAi caraNam 5 bOdhaka mAmukha nErAna sOdara nIraNi vENiyar nOyAp-prabhAkara bhU magaLAr marugEshAmagOdati igal sUrA caraNam 6 bOdhaka mAmarai jnAnA dayAkara tEnavizh nI paranA vAyu mArbaga pUraNa mAmati pOlAru mAmukha murugEshA caraNam 7 mAdhavar dEvargaLODE murAriyu mAmalar mIdurai vEdAvumE pugazh mAnilamEzhinu mElAna nAyaka vaDivElA caraNam 8 vAnavarUrinum vIrAgi vIraLakApuri vAzhvinu mElAgavE tiru vAzh shiru vApuri vAzhvE surAdhipar perumALE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page