top of page

shAradE samrakSatumAm - Lyrics

shAradE samrakSatumAm

raagam: latAngi


Aa:S R2 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: KaDaloor Subramaniam Language:

pallavi

shAradE samrakSatumAm shrI sahasra daLa nIraja nivAsini

anupallavi

carAcarAtmaka prapanca rUpiNi sArasAkSi sangIta rasikE

caraNam bhArati pankEruha latAngi parama dayAkara virinci patni bhAva rAga laya jnAna dAyaki pATali kusuma priya shyAmaLE

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page