top of page

sapta girIsham - Lyrics

sapta girIsham

raagam: kAnaDA


Aa:S R2 G2 M1 D N2 S Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Kalyani Varadarajan. Language:

pallavi

sapta girIsham sadA bhajEham sadamalam shrI sakham shrInivAsam

anupallavi

sapta svara vEdyam sanAtanam shyAmaLam shankha cakrAnkitam (madhyamakAla) dhanada mitram kanjAta nEtram taruNa tuLasikA dhAma vilasitam tarucara shEkhara sEvita caraNam caraNA sakta janAgha shOshONam

caraNam nirupama karuNA nIradhim varam sura kinnara bhUsura sEvitam parama pAvana caraNAm bhOjam varadam kalyANI varNita guNajAlam (madhyamakAla) apannArtiharam anantam AnandAmrta varSiNam ati madhyAnta rahitam accutam AdishESa shAyinam mukundam

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page