top of page

sadAshivam shankaram - Lyrics

sadAshivam shankaram

raagam: gAyakapriyA


Aa:S R1 G3 M1 P D1 N1 S Av: S N1 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: KaDaloor Subramaniam Language:

pallavi

sadAshivam shankaram namAmi satatam

anupallavi

sadAnanda yOga mUrtIm shAmbavi manOharam

caraNam sharaNAgata vatsalam sAmagAna priyakaram hEmagiri pITha sthitam sOmasundarEshvaram pATalI kusuma priyam pancAkSara svarUpiNam shashi shEkhara sundara mukha mOhanakara kuncitapada

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page