top of page

rangam shrIrangam - Lyrics

rangam shrIrangam

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: cApu Composer: Guru Surajananda. Language:

pallavi

rangam shrIrangam ranganAthan urangum arangam tiruvarangam

anupallavi

shankham cakram Endi ninravan caturmukha brahmanai tAngi ninravan angamellAm dEvar shUzhndavan engum edilum nilattu nirppavan

caraNam nAradar vaNangiDum nArAyaNA nAn marai uraiviDam nArAyaNA nAmagaL pAmagaL bhUmagal vaNangiDum dEvAdi dEvanE nArAyaNA

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page