top of page

pratyakSa tEjO - Lyrics

pratyakSa tEjO

raagam: husEni


Aa:S R2 G3 M1 P N3 D2 M1 P N3 S Av: S N3 S P D2 M1 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

pratyakSa tEjO rUpiNIm bhajAmi jvAlA vaiSNavIm

caraNam 1 santi tu jyOtirlingAni bhUmau dvAdasha sankhyAni sAkSAt jvAlArUpA tu EkA shaktistvam drSTA caraNam 2 jyOtirlaukikamiha nUnam jaDamiti sarvai ranubhUtam rAdhE shyAma dhvani puSTam tvarciridam tE sacEtanam caraNam 3 na strI na pumAn tvam jyOtir na ca SaNDatvam tE dEvi kAla dharAcala shrnga gatA tvam pum nAmnA jvAlamukhI caraNam 4 namatA mantardrSTikarA tvam vimatEshvara drSTi harA darshana kartrI dIpashikhA nEtra sprSTA nanu dahati caraNam 5 rAdhE shyAma dhvani yOgAt vaiSNavyapica vyApti guNAt janani parantu traishakti saccidAnandA tvamIritA

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page