top of page

praNava rUpiNIm - Lyrics

praNava rUpiNIm

raagam: rAgamAlikA

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

praNavarUpiNIm bhAvayE shivAm praNata sangatAnanda vaibhavam

caraNam 1 hrdaya palva lOdgatAccha nAdavallarIm sujana sangha sEvyamAna pAdapallavAm vividha rUpa srSTi vrkSa bIja madvayAm sakala jIvajAla hrdaya nADikAshrayAm caraNam 2 nikhila gOLa nityacAraNOru vikramAm sarvajantu vargajIvanaika mUlikAm prANavAyu calanavEga kalita vigrahAm bhAva pallavAvaLI vasanta sampadam caraNam 3 pAnca janyam ambujAkSa pANi pankajE DhakkikAm ca praLaya rudra hastamaNDalE rAjahansa matha vidhAtrdivya sannidhau vallakI karA marALa tuNDa mAtaram caraNam 4 kamalakAna nAgramukhara bhrnga bhAminIm saguNa viguNa brahma tatva samprabOdhinIm sarigamA padhanisA svaravikAsinIm madhura gIta lalita gamaka rucirahAsinIm caraNam 5 vyAhrti vrajAtmikAm ca vEdamAtaram saptalOka yugaLa sannivEsha kAriNIm sUryashakti samprasAra sAravAhikAm sapta vAyumaNDalatva pariNatAkrtim caraNam 6 lOka vitata sakala shabda mEghamaNDalI maNDanAya mAnabhA pracaNDa cancalAm dEsha dEsha bahu vidhAbhi dhAna sancayOdancitAbhidhEya rUpadhEya dhAriNI caraNam 7 brahma viSNu shambhu mUla shaktim adbhutAm shvEta rakta nIlakAntim amara cintitAm guruvarAnghri nirata sujana hrdaya niShitAm saccidAnanda tatvabhAva supratiSThitAm

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page