top of page

praNata jana - Lyrics

praNata jana


Aa:S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

taaLam: cApu Composer: Indira Natesan. Language:

pallavi

praNata jana saubhAgyadAyini janana maraNa duhkka shamani

anupallavi

prapanca shrSTi sthitilaya svarUpiNi kArya kAraNa avatAriNI

caraNam 1 vEda upaniSad rUiNi sUkSma prakAshini mAtru kAkSa rUpiNi mantriNi sadAshiva kuTumbini pArvati sAkSArkAriNi parabrahma rUpiNi caraNam 2 mUlAdhAra svAtiSThAna maNI pUraka anAhatam vishuddhi agjnA cakram sahasra kavala brahmarantram jyOtirmaya kAmakOTi kAmAkSi mAmava

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page