top of page

parimaLa mighavuLa - Lyrics

parimaLa mighavuLa

raagam: dEs


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

parimaLa mighavuLa. rAgA: dEs. anga tALA. Arunagirinathar.

1: parimaLa mighavuLa sAndu mAmata murugavizh vaghaimalar shErndu kUDiya palavari aLituyil kUrndu vAnuru mughil pOlE caraNam 2 paraviya iruL seri kUndal mAdargaL paripura malaraDi vENDi Eviya paNiviDaigaLil iru mAnda kULanai neripENA caraNam 3 virahanai asaDanai vEmbu pEshiya vizhalanai urukalai AindiDA muzhu veghuLiyai arivadu pOnga pADanai malamArA caraNam 4 vinaiyanai urai mozhi shErnda pAviyai viLivuru naragiDai vEzhnda mODanai vinavimun arul sheidu pAngin ALvadum orunALE caraNam 5 karudalar tripuram ANDu nErezha malai shilai orukaiyil vAngu nAraNi kazhalaNi malai maghaL kAnchi mAnagar urai pEdai caraNam 6 kaLi mayil shivanuDan vAzhnda mOhini kaDaluDai ulaginai Enra tAi umai karivana murai akhilANDa nAyaki aruL bAlA caraNam 7 muraNiya samarinil mUNDa rAvaNan iDiyena alari munEngi vAi viDa muDi pala tirugiya nINDa mAyavan marugOnE caraNam 8 mudal oru kuramaghaL nErnda nUliDai irutana girimisai tOinda kAmukha mudupazha marai mozhi Ainda dEvargaL perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page