top of page

para shAmbhavi - Lyrics

para shAmbhavi


Aa:S R2 G3 M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

para shAmbhavi amba paramEshvari dharma samvardhani pAhimAm

anupallavi

sArasa guNa kalyANi suvAsini sura sEvita sura gaNa nAyaki

caraNam parvata nandini parama pAvani parAtpari pashupati priya kari paramahamsa vinOdini padmini pApa tApa shamani bharaNi pOSiNi

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page