top of page

pAhi pAhi pAhi pAhi - Lyrics

pAhi pAhi pAhi pAhi

raagam: kIravANi


Aa:S R2 G2 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: mishram Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

pAhi pAhi pAhi pAhi pAhi bAlE nAma rUpa bhEda dUra divyalIlE

caraNam 1 mAnini mAlini mAdhavi mAtarmAm pAhi mAm pAhi mAsati mAyini mAtangIshvari mAm pAhi mAm pAhi vAgbhavi vAruNi vAmani vAsavi mAm pAhi mAm pAhi vAdini vanacari vaiNavi vasukari mAm pAhi mAm pAhi caraNam 2 gAyatri sAvitri vAggAtri budhanEtri mAm pAhi mAm pAhi kAmEshi rAjEshi bhAvEshi bhuvanEshi mAm pAhi mAm pAhi shrIdEvi bhUdEvi dhIdEvi jayadEvi mAm pAhi mAm pAhi hE caNDi cAmuNDi bhEruNDi dhrtamuNDi mAm pAhi mAm pAhi caraNam 3 bhagaLE sukaLE saraNE sakalE mAm pAhi mAm pAhi durgE bhargE sarga visargE mAm pAhi mAm pAhi chinna samastE cIrNa samastE mAm pAhi mAm pAhi rENuka mAtarmAnita dattE mAm pAhi mAm pAhi caraNam 4 kAtyAyanI kIravANI rAdhAsatI rAjEshvarI vam vAsinI vAgIshvarI mAm pAhi hE mahEshvarI caraNam 5 bAlE lalitE nityE madanE mAm pAhi mAm pAhi bhairavi bhadrE bhArati bhAgyE mAm pAhi mAm pAhi lakSmI kALI vANI rUpE mAm pAhi mAm pAhi saccidAnandAkAra sugamyE mAm pAhi mAm pAhi

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page