top of page

pADuvAi manamE - Lyrics

pADuvAi manamE

raagam: cenjuruTi


Aa:D2 S R2 G3 M1 P D2 N2 Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

pADuvAi manamE shivanaik-koNDADuvAi dinamE

caraNam 1 indiran mudaliya himayavark-kadhikAri nandiyin mIdErum namban padam pOTrip- caraNam 2 hAlamuNDE amararaik-kAttirum nIlakaNThan kazhal neriyuDan pOTrip- caraNam 3 shIla mAdhavar cittam ninrADum shUlapANiyenum ayambudAL pOTrip- caraNam 4 mOhamAm tunbam mUzhgik-keDAmal Agama muraiyAi andivaNNanaip- caraNam 5 pancAkSaram tanai bhaktiyAi uruvETri mei jnAnam peTruyya mElOnai nI pOTrip-

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Yorumlar


bottom of page