top of page

nandan cidambaram (lAvaNi) - Lyrics

nandan cidambaram (lAvaNi)

raagam: lAvaNi

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

nandan cidambaram varuginrAr

caraNam 1 AdanUrai viTTuk-koLLiDam tANDi appAl varugaiyilE toNdarangam paravAmal engum pongi shivamayamAi caraNam 2 andak-karaNa viruttiyazhindu anEka janma vAcanaiyE anal koNDu taghittArE sancit vidaiyenru veruttArE caraNam 3 kuNDali shaktiyaik-koNDu kiLambi maNDalam pughundu sancarittuk-koNDAr kuraiyAvamrtam uNDAr kiLaliyAr caraNam 4 anAdi mAyA karpitam inda nAma rUpAdi prapancamellAm azhindu pOmenbAr kurai naDalzhundanurai enbAr caraNam 5 shaivat-talangaLil deivam iduvE sattiyam paNNuvEn nAn paraiyan caturmarai kETTilaiyO mikka SaNmatam kETTilaiyO caraNam 6 eppOdum natarAja mUrtiyin iNaiyaDi tozhudARkku IduraiyEn indira padam nigharO tirumbiyum vandavar kANgilarO caraNam 7 Ishan karuNAlEsham illAdavan ettanai vEdam kaTRAlum ettAp-perum kombu nerukkit-toTTAl shen karuppu caraNam 8 AdanUriloru pulaiyanukkAgha ambala nATakam AduvArO arum tavam purindEnO kanavinil varundiyum irundEnO caraNam 9 harahara sAmbha sadAshivanE ponnambalattADiya dEshikanE ayyE unnaDamai manadu naiyEnunnuDaimai caraNam 10 shezhittaviyan ulageTTi shikarangaL aindu teriyudu kANaiyE tillait-talam enbAr anbuDan shollap-phalamenbAr caraNam 11 kudippAr orutaram kaLIppAr kaNNIr udippAr Ananda lAhiriyAl koNDAn aDippArE kuravai nanrAip-paDippArE 1 caraNam 2 pAraLanda gOpAlakrSNan tudi pADum tiruvaDi paNivEnO paragati aDaivEnO bhUmiyil marupaDi varuvEnO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page