top of page

namashshivAyOm namashshivAyOm - Lyrics

namashshivAyOm namashshivAyOm

raagam: vasantA


Aa:S M1 G3 M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

namashshivAyOm namashshivAyOm namashshivAyOm namashshivAyOm

caraNam 1 shivAya gaurIdharAya gangAdharAya hAlAgaLAya tE bhavAya nityam navAya cittOdbhavaya nATyOtsavAya tE caraNam 2 harAya bhaktOddharAya raktAdharAya pannaga dharAya tE parAya mOhAt parAya sanvit parAya dIkSA parAya tE caraNam 3 sthirAya yOgAkSarAya bOdhAkarAya rakSAkarAya tE carAya mantrOccarAya dharmAcarAya bhaktacarAya tA caraNam 4 jayAya bhaktAbhayAya nityA dvayAya sanvinmayAya tE nayAya tANDava rayAya nAshakriyAya pApakSayAya tE caraNam 5 ghanAya dIpyadguNAya bhAsvadgaNAya prOdyadghrNAya tE dhanAya yOgEndhanAya mOhacchidE saccidAnandAya tE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page