top of page

namAmi datta sadgurum - Lyrics

namAmi datta sadgurum

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram

caraNam 1 ahO manOharA krtim mahO manOja sanhatim manOmalaika hAriNam manOlayaika kAraNam guNatrayaika vartinam guNatrayAti vartinam namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram caraNam 2 vimArgagAmi samharam svamArgagAmitAdaram tamOhara svavigraham tapObhara svavigraham vilAsilOka dUragam vivEkilOka tIragam namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram caraNam 3 cirAyuSam purAtanam dinE dinE adhunAtanam sadA ghanam sanAtanam kSaNEkSaNE cirantanam svabhakta hrnnikEtanam yugE yugEpi kEtanam namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram caraNam 4 krpITa pAtra mAlikE tathA trishUla DhakkikE vishuddha shankha cakrikE karESu SaTsu cOdvahan vibhAsitam trishIrSakam natALi bhAgya varSakam namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram caraNam 5 aghatrayaika samplavam tathA anaghAmbikAdhavam tamaSTa siddhi putrakam vishiSTa bOdhakArakam sitEtarASTamI nutam natOditESTa kAmitam namAmi saccidAnanda datta sadgurum krpAmrtaika sAgara ?

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page