top of page

mAvana maneyoLage - Lyrics

mAvana maneyoLage

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

mAvana maneyoLage kOvidarira bahude

caraNam 1 hAva hiDiyalu bahudu haraNa nIdalu bahudu bEvakiccanu hiDidu nungabahudu bhAveya tanda maneyali jIvipu dakkinta sAvudelEsu abhimAnigaLige caraNam 2 parara sEralu bahudu patitarallira bahudu koraLa ghAtakarali seragoDDa bahudu taruNiyaLanu tanda maneya vAsakkinta tarugiri guhegaLali iddu jIvisa bahudu caraNam 3 mAva atteyu nondu attigeyu tAjeredu hEvavanikki cUrNava mADalu AvAga nODidarU enege hitarillendu mAva horagADuvanu cikka nuDigaLanu caraNam 4 bandondu tingaLoLu bahumAna naDategaLu banderaDu tingaLoLage hitavAdavu ondonda bhadranoDi oLagoLage huTTiduvu sandEhavEke samsArigaLige caraNam 5 Ipariyalumbantha aLiya bhOjanadinda gOpALa lEsu abhimAnigaLige shrIpati kAgeneleyAdi kEshava caraNa Ipariyali bhajisi sukhiyAgO manave

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page