top of page

kOdaNDarAma kOdaNDa - Lyrics

kOdaNDarAma kOdaNDa


Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Eka Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

kOdaNDarAma kOdaNDarAma kOdaNDarAma kOTyarka rAma

caraNam 1 nIdaNDa nAku nIvendubOku vAdEla nIku vaddu parAku caraNam 2 shrIrAma mammu cEpaTTukommu AdukOrammu ArOgyamimmu caraNam 3 jaya raghuvIra jagadEka shUra bhaya nivAra bhakta mandAra caraNam 4 maNimayabhUSa mahalakSmitOSa raNavijaya ghOSa ramaNIya vESa caraNam 5 ElarAmayya EmaNTinayya pAlimpavayya prauDhiganavayya caraNam 6 talliyu nIvE taNDriyu nIvE tAtayu nIvE daivamu nIvE caraNam 7 sarasijanEtra saundaryagAtra parama pavitra bhavyacaritra caraNam 8 E buddhi vIDu eragani vADu pApaDu vIDu baDaliyunnADu caraNam 9 pApani lEpu prajalanu galpu Apara bApu aTu brIti jUpu caraNam 10 nammina cinna vADitaDanna mammulaganna mAyannavanna caraNam 11 lEdu mI sATi evaru mI pATi rAru mI sATi rAjula yETi 1 caraNam 2 dasharatha bAla dAsAnukUla dashamukha kAla dharaNI kapAla 1 caraNam 3 mAruta bhIma mAlyAbhi rAma kalyANarAma kAruNya rAma 1 caraNam 4 manjuLa bhASa maNimayabhUSa kunjarapOSa kuvalaya vESa 1 caraNam 5 puTTimpa nIve pOSimpa nIve phalamiyya nIve bhAgyamu nIve 1 caraNam 6 sharaNannacOTa kSamasEyupUTa birudu nI dauTa eriginamATa 1 caraNam 7 muraLIlOla munijana pAla mrudu vanamAla mOhanashIla 1 caraNam 8 rAvayya vIni rakSintugAni sEva jEsitini svAmi nIvani 1 caraNam 9 rAvaNa bhanga ramaNIyapAnga pAvani turanga pAdAbja ganga 20: mandAra hAra manmathAkAra mahita vicAra mauktika hAra 21: vandanamayya vAdElanayya daNDana jEya tagadu mIkayya 2 caraNam 2 shrI vijayarAma shrI tulasi dhAma pAvananAma bhadrAdrirAma 2 caraNam 3 lalitahAsa lakSmIvilAsa pAlita rAmadAsa bhadrAdrivAsa

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page