top of page

kari mukha kaDakaLil - Lyrics

kari mukha kaDakaLil

raagam: madhyamAvati


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: k/cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

kari mukha kaDakaLil. rAgA: madhyamAvati. k/cApu tALA. Arunagirinathar.

1: kari mukha kaDakaLiTraDiga karpaka mada gajamukhat-tavuNanai kaDiyAnai caraNam 2 kaDalai eTpayaru narkkaDaliyir kani pala kani vayitrinil aDakkiya vEzham caraNam 3 hari mukhattinan edirttiDu kaLattinin mighutt-amarpuri gaNapatikku iLaiyOnE caraNam 4 ayil eDutt-asurar verpalai urapporudu veTriyai mighuttarumukha kumarEshA caraNam 5 nari mighuk-kiLaigaLai pariyenak-kaDivaLak-kaiyil piDittu edir naDattiDum Ishan caraNam 6 naTanam ippaDi iDattinum isai taraiyinil kari urittaNibavarkk-oru sEyE caraNam 7 turi pera sari pozhir ganavayal azhaguLat-turiya meit-taraLa moittiDavEri caraNam 8 surar tudittiDa mighuttiyal tazhaitt-aruNaiyil shuDarayil saravaNa perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page