top of page

kanaka sabhApati - Lyrics

kanaka sabhApati

raagam: dhanyAsi


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

kanaka sabhApati darishanam oru nAL kaNDAl kali tIrum

anupallavi

sanaka mahAmuni kai tozhudEttiya dinakara kOTi tEjOmayam Aghiya

caraNam 1 manadil oDungiya kalmaSam pOkkum mAyap-piNi adanai maruvaDi-vAkkum janana maraNa samsArattai nIkkum tiruvaDi nizhalilE kUDiya yArkkum caraNam 2 shurudi muDigaLilum shollik-koNDADum tUya veLiyai oLiyAghavE kUDum dharuma neriyum tavarAduLam nADum tadingiNatOm enru tANDavamADum caraNam 3 parppala yOcanai sheivadum tollai paragati aDaiya upAyamumillai arputamAghavE tAnoru shollai aNiyum gOpAlakrSNan paNiyum tillai

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page