top of page

kailAsa shikharam pashyata - Lyrics

kailAsa shikharam pashyata

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

kailAsa shikharam pashyata Anandagiri madhirOhata

caraNam 1 yatraiva gaurI shankara nATyam yOgaika vEdyam sancalati yatraiva shankara pAdAbjayugmam cittESu nityam sansphurati caraNam 2 yatraiva sUryashcandreENa sAkam puSpArdra bhAvam nanu bhajati yatraiva lOlA surAvaLissA sancAralIlA manubhavati caraNam 3 yatraiva shikharashshivalinga rUpI haimacalOyam pIThashca yatraiva sahajA tripuNDra rEkhA prAlEya janyA pratibhAti caraNam 4 yatraiva navanItAlanrtissAlingasya nityA himavrtyA yadvIkSaNAt syAt vairAgyasiddhim dhyAna prasiddhissvayamEva caraNam 5 yatraiva nUnam parikramENa sakrt krtEna manujAnAm siddhissamastA bhavEtkarasthA shrI saccidAnandatAvadhikA

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page