top of page

kaDiya vEgam - Lyrics

kaDiya vEgam


Aa:S G2 M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: kalyANavasanta. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

kaDiya vEgam. rAgA: kalyANavasanta. angatALA. Arunagirinathar.

1: kaDiya vEgam ArAda vrata shUdarApAdar kalakmE shei pAzh mUDhar vinai vEDar caraNam 2 kapaTa vInar AghAda iyalbu nADiyE nIDu ghana vikAramE pEshi neri pENAk- caraNam 3 koDiyanEdu mOrAdu viraha jAlamE mUDu kuTilin mEviyE nALum aDiyAdE caraNam 4 kulavu tOghai mIdArumukhamun vElu mIrAru kuvaLai vAghum nEr kANa varuvAyE caraNam 5 paDiyinODu mAmEru adhira vIsiyE shEDa paNamum ADavE nIDuvarai shADip- caraNam 6 paravaiyAzhi nIr mOda nirutar mALa vAnADu padiyadAga vElEvmayil vIrA caraNam 7 vaDivulAvi AkAsha miLirpalAvinIL shOlai vanaja vAvi pUvODai vayalODE caraNam 8 maNi shei mADamO mEDai shikharamODu vAhAna mayilai mEvi vAzh dEvar perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page