top of page

jyOtirlingAkArA (2) - Lyrics

jyOtirlingAkArA (2)

raagam: kAnaDA


Aa:S R2 G2 M1 D N2 S Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

jyOtirlingAkArA dvAdasha rUpA paramashivA jnAnAkArA kAlAkArA nirvikArA shivA shivA

caraNam 1 (k/naDai) mahOnkAra yantrE tathA bhUmilingE bahishcApi vindhyAcalEndrasya cittE dvidha bhinnarEvA nadI dvIpa madhyE dvidhAvyaktatEjOmahAlingarUpa caraNam 2 sakAmam ca cittam nikAmantvakAmam prakartum samarthOsi nirdvandvabhAva tvamOnkAra lingastva mEvAmalEshO dyutiprOjjvalat saccidAnanda dEva

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Комментарии


bottom of page