top of page

jaya gurO datta datta - Lyrics

jaya gurO datta datta

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

jaya gurO datta datta gurO jaya datta datta

anupallavi

namami datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram

caraNam 1 ahO manOharA krtim ahO manOja samhatim manOmalaika hAriNam manOlayaika kairaNam guNatrayaika vartinam guNatrayAti vartinam namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram caraNam 2 vimArgagAmi samharam svamArgagA mitAdaram tamOhara sva vigraham tapObhara sva vigraham vilAsilOka tIragam namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram caraNam 3 cirAyuSam purAtanam dinE dinE dhunAtanam sadA ghanam sanAtanam kSaNE kSaNE cirantanam svabhakta hrnnikEtanam yugE yugEpi kEtanam namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram caraNam 4 krpITa pAtra mAlikE tathA trishUla DhakkikE vishuddha shankha cakrikE karESu SaTsu cOdvahan vibhAsitam trishIrSakam satALibhAgya varSakam namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram caraNam 5 aghatrayaika samplavam tathAnaghAmbikA dhavam tamaSTa siddhi putrakam vishiSTa bOdhakArakam sitEtarASTamI nutam natOditESTa kAmitam namAmi datta sadgurum krpAmrtaika sAgaram

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page