top of page

jAgradavasthA bahu - Lyrics

jAgradavasthA bahu

raagam: AbhEri


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

jagradavasthA bahu dUrOham nirmala gaganaga mihirOham

caraNam 1 pratyak caitanyasya tu yOgAt jaDama pyantah karaNamahO draSTiva naTati sphaTikasvaccham svapratibimbita cidrEkham caraNam 2 athacEdam drak karaNa dvArAsamprAptam sadviSayabhuvam saukSmyAdviSayAkAram prApya drshyava dapica vyavaharati caraNam 3 Evam draSTAkAratayA pica drshyAkArata yEndriyagA yatra tu pariNAmam dhIrEti jAgrada vasthA sA prOktA caraNam 4 antahkaraNE tvEvam vikrtim prAptE pratyagvAcyasya sambadhyEta mama sAvasthA kathamiva saccidAnandasya

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Yorumlar


bottom of page