top of page

Isha patIsha jagannivAsA - Lyrics

Isha patIsha jagannivAsA

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

Isha patIshaa jagannivAsA jagadOddhArA namah shivAyA

anupallavi

jagadOddhArA girijA ramaNA kailAsa vAsanAta namah shivAyA

caraNam 1 digambarEshA namah shivAyA gajacharmAmbara namah shivAyA kambu kandara nIla mEghA sambhO nandA namah sivAyA caraNam 2 jaTAjUTa namah shivAyA trikuNDa lOcana namah shivAyA trinEtra bAlA namah shivAyA tri shUlapANi namah shivAyA caraNam 3 namah sihvAyA namah shivAyA shiva shiva shiva shiva namah shivAyA sAmbasadAshiva sadAshivAyA sadAshivAyA mahEswarAyA caraNam 4 nAmAyakArA namah shivAyA akilANDa kOTi namah shivAyA brahmANda nAyaka namah shivAyA dInA banhdu namah shivAyA caraNam 5 mAnasa nayanA saccidAnandA shObhAyamAnE satyA tungA Om namO shAnti sadAshivAyA sadAshivAyA mahEswarAyA

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page