top of page

Isha ninna caraNa bhajane - Lyrics

Isha ninna caraNa bhajane

raagam: sAvEri


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

Isha ninna caraNa bhajane Asheyinda mADuvenu dOSarAshi nAshamADu shrIsha kEshava

caraNam 1 sharaNuhokkenayya enna maraNa samayadalli ninna caraNa smaraNe karuNisayyA nArAyaNA caraNam 2 shOdisenna bhavadi kaluSa bOdhisayya jnAnavenage bAdhisuvA yamanabAdhe biDisu mAdhavA caraNam 3 hindanEka yOnigaLali bandu bandu nondenAnu indu bhavada bandha biDisu kande gOvindA caraNam 4 bhrSTha nenisa bEDa krSNa iSTumAtra bEDikombe shiSTaroDane iTTu kaSTa biDisu viSnuvE caraNam 5 modalu ninna pAda pUja modali mADuvai nAnu hrdayadoLage hudugisayya madhusUdanA caraNam 6 kavidukoNDu iruha pApa savedu pOguvante mADi javana bAdheyennu biDisutave trivikramA caraNam 7 kAmajanaka ninna nAma prEmadinda pADuvantha nEmavenage pAlisayyA svAmi vAmanA caraNam 8 madananayyA ninna mahime vadanadaliyE iruvante hrdayadalli sadanamADu mudadi shrIdharA caraNam 9 husiyanADi hoTTehoreva viSayadalli rasikanendu husigenInu hAkadiru hrSIkEshanE caraNam 10 abdhiyoLage biddu nAnu voddukombenayya bhavadi geddupOpa buddhitOru padmanAbhane caraNam 11 kAma krODha biDisi ninna nAma jihveyoLage nuDisu shrI mahAnubhAvanAda dAmOdarA 1 caraNam 2 pancajAkSa nInu enna manku buddhi biDisi ninna kinkarananu mADikoLLu sankaruSaNA 1 caraNam 3 Esu janma bandarEnu dAsanAgalilla nAnu gAsimADadiru innu vAsudEvanE 1 caraNam 4 buddhi shUnyanAgi nAnu kadda kaLLanAde enna tiddi hrdaya shuddha mADu pradyumnanE 1 caraNam 5 janani janaka nInEyendu enuvenayyA dInabandhu enage mukti pAlisindu aniruddhanE 1 caraNam 6 haruSadinda ninna nAma smarisuvante mADu prEma irisu ninna caraNadalli puruSOttamA 1 caraNam 7 sAdhu sanga koTTu ninna pAda bhajakanenisu enna bhEdamADi nODadiru adhOkSajA 1 caraNam 8 cArucaraNa tOri enage pArugANusoyyakoNage bhAra hAkiruve ninagE narasimhanE 1 caraNam 9 sancitArtha pApagaLanu kincitAdariDadante muncitAgi kaLeyabEku svAmi acyutA 20: jnAna bhakti koTTu ninna dhyAnadalli iTTu enna hIna buddhi biDiso munna janArdanA 21: japa tapAnuSTana nInu oppuvante mADalillA tappakOTi kSamisabEku upEndranE 2 caraNam 2 moreya iDuvenayya ninage sereya biDisu bhavada enage irisu bhaktaroLage parama puruSa shrIharE 2 caraNam 3 puTTisalu bEDavinnu puTTisidake pAlisinnu iSTe bEDikombe nAnu shrI krSNanE 2 caraNam 4 satyavAa nAmagaLanu nityadalli paTisuvavana arthiyinda salahuvavanu kartu kEshava 2 caraNam 5 maredu biDade hariya nAma baredu Odi kELidavarige karedu koLuva mukti bADadAdi kEshavA

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

댓글


bottom of page