top of page

Isha nIdu caraNa - Lyrics

Isha nIdu caraNa

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

Isha nIdu caraNa. rAgA: ? no given tALA. Ganapati Saccidananda.

1: Isha nIdu caraNa bhajanA Asha tIra cEsedanayya dOSa rAshi nAshamugAga shrIsha kEshavA caraNam 2 sharaNu vEDedanayyA ninnu antakAlamandu nIdu caraNa smaraNa cEyincayya nArAyaNA caraNam 3 shuddhicEsi nAdu pApamu tolagajEsi karuNamIra jnAna bOdhacEsi yamuni bAdha bApOmAdhavA caraNam 4 mundanEka janmalu pondi bAdha nonditi nAdu bhava bandhamula viDipincavO gOvindA caraNam 5 bhraSTuDani eDamu cEyaka intamAtramu rakSacEsi kaSTamantA bApi vEyi vEDukondu viSNuvA caraNam 6 teliyanayyA nIdumahima palikincu nAlukapai hrdayamandu niluvumayya madhusUdanA caraNam 7 karuDu kaTTina inta pApamu rOga rUpamunu ponde kAluni bAdhalanu truncavO trivikramA caraNam 8 kAma janakA nIdu nAmamu prEmamIra nOrAra pADaga niyama mosagumayya vAmanA caraNam 9 modaTa nIdu pAda pUja mudamutO cEsEnu hrdayamandu nI pAdamula nilupu shrIdharaA caraNam 10 anrta mADiti poTTa kUTiki avinItilO adhamuDani visigi nannu kasarakayya hrSIkEshA caraNam 11 kAma krOdhamula hariyinci nIdu nAmamu jihva palukaga cUDavO shrI mahAnubhAvA dEvadAmOdarA 1 caraNam 2 vaddu nAku I janmamu ceDDavADani ninda nIka sAdhu buddhi kalugajEyava padmanAbhA 1 caraNam 3 pankajAkSa nAku vunna manku buddhi vadilinci nIdu sEvanu cEyincukO sankarSaNA 1 caraNam 4 enni janmalu ettina nEmi dAsuDanaina nannunIvu viDici peTTakumOyanna vAsudEvA 1 caraNam 5 buddhi shUnyuDanu nEnu cittashuddhi kalgincavA cakkadiddi nAku suhrdaya mimmA pradyumnA 1 caraNam 6 talli taNDri nIvEnandu kanumayya dInabandhu nAku mukti prasAdincu aniruddhA 1 caraNam 7 harSamonda nIdu nAma smaraNacEya kSEmamugA jIvi nI pada sannidhi cEru puruSOttamA 1 caraNam 8 sAdhusangamu nicci nIdu caraNa bhajana cEyincu bhEdamenci vEru cEyaku adhOkSajA 1 caraNam 8 cAru caraNamula centaku cEdukonavayya civaraku bhAramanucu encakayya nArasinhA 1 caraNam 9 sancitArtha pApamula antamondinci pIDala tolaginci mukti nosagumu svAmi acyutA 20: jnAna bhakti icci nannu dhyAnamandu nilupavayyA hInabuddhi vadilincu janArdanA 21: japatapOnuSThAnamula teliyanu kutsituDanu nannu krpa cUpi rakSincayya upEndrA 2 caraNam 2 morabeTTu kondu nayya osagumu shubha jIvanamu cEkonumu nanu bhaktunigA shrIharI 2 caraNam 3 puTTuka valadanna puTTinandukE pAlinci nannu kaSTamanaka kArADu shrIkrSNA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page