top of page

hrIm hrIm hrIm hrIm - Lyrics

hrIm hrIm hrIm hrIm

raagam: hindOLa


Aa:S G2 M1 D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

hrIm hrIm hrIm hrIm mahEshvari harahara duritam harEshvari

caraNam 1 hrInkAra manjuLa mUrtirasi hrIm saudhAncala kapOtikA hrInkrti dugdhAmbhOdhisudhA hrInkArAmbhOjEndirA caraNam 2 hrInkrti maNigaNa dIpa shikhA hrInkrti bhUruha shArikA hrInkrti pETI maNi kaNikA hrInkrti darpaNa bimbikA caraNam 3 hrInkrti kOshaga khaDgalatA hrInkrti maNTapa nartakI hrInkrti shuktau mauktikA hrInkrti dhvani bOdhitA caraNam 4 hrIUnkArAbhidha sauvarNa stambhE vidrumaputrikA hrInkrti ravavEdOpaniSat hrInkArAdhvara dakSiNA caraNam 5 hrInkrti nandana divyavanI nUtana kalpakavallarI hrInkrti himavat suragangA hrInkArArNava kaustubhA caraNam 6 hrInkAra mantra sarvasvA hrInkArOttamasaukhyadA trishatI nAmastuti kandA ainhrInshrIm saccidAnandA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page