top of page

harirabhisarati vahati - Lyrics

harirabhisarati vahati


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Jayadeva Language:

pallavi

harirabhisarati vahati madhu pavanE kimaparam adhika sukham sakhi pavanE

caraNam mAdhavE mA kuru mAnini mAnamayE sakhi 1: tALa phalAdapi kurum ati sarasam kimu viphalIkuruSE kuca kalasham caraNam 2 kati na kathitham idam anupadam aciram mA parihara harim atishaya ruciram caraNam 3 kim iti viSIdasi rOdiSi vikalA vihasati yuvati sabhA tava sakalA caraNam 4 mrdu naLinIdaLa shayanE harim avalOkaya saphalaya nayanE caraNam 5 janayasi manasi kim iti guru khEdam shrNu mama su-vacanam anIhita bhEdam caraNam 6 harirupayAtu vadatu bahu madhuram kim iti karOSi hrdayam ati vidhuram caraNam 7 shrI jayadEva bhaNitam ati lalitam sukhayatu rasikajanam haricaritam

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page