top of page

haraharA tripurAntaka - Lyrics

haraharA tripurAntaka


Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Eka Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

haraharA tripurAntaka. rAgA: shankarAbharaNa. Eka tALA. Gopalakrishna Bharati.

1: haraharA tripurAntaka shivadhAravengaL ambikaiyoru bhAgA engum nirantarai eLLuL eNNai pOlavriundu ninaippavargak-karuL bhOgA caraNam 2 veLviDai mEl varum vimala namashivAya viLngum vEda muDivE nAlvarkkut- teLLura shiva jnAna bOdhamaLikka vanda shiranda meit-tava vaDivE caraNam 3 mAnum mazhuvum DamarugavAgum valaiyamum maruvum shUlapANi eLI- yENum kANa darishanai taravumaiyuDan ezhundaruLvIr ingu tONi caraNam 4 mannum sannadhi munam maruvumiDapa dEvar maraittirukka ninaik-kANEnE munnam enna vinai sheidEnO kaN peTra bhAvam tAnO idayattil magizhcci pUNENE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page