top of page

guhanE guruparanE - Lyrics

guhanE guruparanE

raagam: vasantA


Aa:S M1 G3 M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

taaLam: vasantA. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

guhanE guruparanE. rAgA: vasantA. angatALA. Arunagirinathar.

1: guhanE guruparanE ena nenjir pugazha aruL koDu nAvinil inbak kumuLi shiva amudUruga undip-pashi Ari caraNam 2 koDiya iruvinai mUlamum vancak-kaligaL piNi ivai vEroDu sindik kulaiya namashivaya Om ena konjik-kaLikUra caraNam 3 paghalum iravum ilA veLi inbuk-kurugi iNai ili nATaka shemporp-parama gati iduvAm ena cintitt-azhagAga caraNam 4 pavaLamana tiru mEniyuDan por caraNa aDiyavarAr mana amboTraruNa sharaN mayilEri unam pork-kazhal tArAi caraNam 5 takuTa taku taku tAtaka tamtat tikuTa tiku tiku tItaka tomtat taTuTu TuTuTuTu tAtaka DinguTTiyal tALam caraNam 6 tabalai timilaigaL pUrikai pampaik-karadi Damarugam vINaigaL pongattaDi azhanavuka mAruta caNDa samarEri caraNam 7 gagana maraipaDa Adiya shempuT-pashigaL taNivura sUrargaL mangak-kaDalgaL eripaDa nAgamum anjattoDum vElA caraNam 8 kayilai malai tanil ADiya tandaikk-uruga mana muna nADiye konjik-kanaka sabhai tanil mEviya kandap-perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page