top of page

guhaiyil nava - Lyrics

guhaiyil nava

raagam: behAg


Aa:S G3 M1 P N3 D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: behAg. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

guhaiyil nava. rAgA: behAg. angatALA. Arunagirinathar.

1: guhaiyil nava nAtharum sirandha mukhaivanaja jAtanun tayangu guNamum asurEsharun taranga mural vEda caraNam 2 kuragata purAriyum pracaNDa marakatha murAriyum jayam koL kulisha kai valAriyum koDum kaN ara nUlum caraNam 3 ahalya purANamum prapanca sakala kalai nUlgaLum paranda arumarai anEkamum kuvindum ariyAda caraNam 4 arivum ariyAmaiyum kaDanda arivu tiru mEniyenr- unNarndun aruNa caraNa aravindam endu aDaivEnO caraNam 5 paghai koL duryOdanan pirandu paDai poruda bhAratam terindu pariyadoru kODu koNDu caNDa varai mIdE caraNam 6 pazhudara vyAsananr-iyamba ezhudiya vinAyakan shivanda pavaLa mada yAnai pinbu vanda murugOnE caraNam 7 mighudamara sAgaram kalanga ezhu shikhara bhUtaram kulunga viparita nisAcaran tiyanga amarADi caraNam 8 vibudhar kula vEzha mangai tunga parimaLa paTIra kumbha bimba mrga mada payOdharam puNarnda perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page