top of page

gauri tAyE shankara - Lyrics

gauri tAyE shankara

raagam: cakravAka


Aa:S R1 G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

gauri tAyE shankara jAyE rakSisu dEvi ravi shata bhAsE

caraNam 1 mangaLa mUrtE marakata shObhE sajjana pOSiNi durjana mardini caraNam 2 candrApIDE mandasuhAsE indrAnandE tandrAdUrE caraNam 3 gaNapati janani jnAna vidhAtri bhava bhaya hAriNi bhajana santOSiNi

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page