top of page

gANigApuradali nelasida - Lyrics

gANigApuradali nelasida

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

gANigApuradali nelasida datta kUgida dhvanige ODibaruva datta

caraNam 1 avadhUta nAmadi lOkava suttuva bhaktara kAyuva kAmadhE caraNam 2 padinAru nakSatra avatAra tALida dEva dEva kalpavrkSa caraNam 3 kArtavIrya arjunage kaigaLa koTTava kELida varava koDuva datta caraNam 3 dEvasEnege guruvAgi nintava dEva guruve dEva dEva caraNam 4 prahlAdanige jnAnava koTTava AhlAda dindali bhajipenu datta caraNam 5 viSNudattage vishvarUpa tOrida vishvava rakSipa shrI guru datta caraNam 6 audumbaradali nintiha guruve narasinha dEvarige shAntiya koTTava caraNam 7 alarka rAjanige rAjyava koTTava adbhuta lIlagaLa tOrida datta caraNam 8 nAlakku vEdagaLu suttala suttipa vEda puruSa jaya guru datta caraNam 9 bEDida bhaktara kaSTava harisuta kAmadhEnu yuga yuga datta caraNam 10 brahma viSNu shivanu nInE saccidAnanda jaya guru datta

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page