top of page

gangai koNDa shivanE - Lyrics

gangai koNDa shivanE

raagam: gaurImanOhari


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

gangai koNDa shivanE gaNapati pitanE gaurI manOharan nanjuNDa

caraNam 1 nandi vAhanan nambinEn unnaiyE?engaLai kAppAi nanjuNDa caraNam 2 kAlA kAlanE kAlanukku adhipanE kAlanai venra nanjuNDa caraNam 3 tANDava rUpattil tillai naTarAjanE jagattinai kAttiDum nanjuNDa caraNam 4 neTrik-kaNNuDaiya mukkaNNan ena mUvulagam pOTrum nanjuNDa caraNam 5 sarva bhaktarin dEvarin dEvanE saccidAnandanE nanjuNDa

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page