top of page

gangAdhara paripAlaya - Lyrics

gangAdhara paripAlaya

raagam: rasikapriyA


Aa:S R3 G3 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M2 G3 R3 S

taaLam: rUpaka Composer: C.Rangiah Language:

pallavi

gangAdharA paripAlaya rasikapriya rAgEdita angaja hara mangaLakara shrngAra shEkharA

anupallavi

bhrngI nandI naTanapriya vara sAmagAna priyA tungA taTa shrngEri vAsa candramaulIshvarA

caraNam tapanOdupa nahni nayana amarAvana ahibhUSaNa tApasa jana paripAlana karadhrta trishUla hariNa tApatraya haraNa nipuNa karuNAkara girijA ramaNa shrIpati pUjita caraNa dAsa ranga paripAlana

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page