top of page

gaNa gaNa mrOgeDu - Lyrics

gaNa gaNa mrOgeDu

raagam: vAsanti


Aa:S R2 G3 P D1 S Av: S D1 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

gaNa gaNa mrOgeDu guNDela gaNTala ravaLula sAgeDu shrIkArA manasidi kOvela mAyala kAvala masaleDi dEvA rAvayyA

caraNam 1 Dhama Dhama Dhama Dhama Dhama Dhama maniyeDu Dhamaruka manduna DhankArA dhuma dhuma lADeDu duDuku manassuna shama dama sampada nIvayyA caraNam 2 tAlcu kamaNDalu jalamula alalan galagala landuna lankArA kulukula viluvaku kalakala mandeDu khalu nanu kaDugave kamanIyA caraNam 3 mIDeDu vrELLaku vINai mrEgeDu japamAlikalO drAnkArA cITiki mATiki cIdara cendeDu cittamu nilpave citsArA caraNam 4 bham bham bham bham bham bham baniyeDu shankham banduna OmkArA stambham banduna brahmam banduna jrmbhita mUrtivi nuvu kAvA caraNam 5 gira gira tirugu sudarshana cakramu nanduna tEjahprAkArA garvapu teralandu kanumunnu gAncani morakula kIvE gatikAvA caraNam 6 milamila meraseDu shUlamu nanduna jvAlAmAlA viSkArA guNamulu mUDiTi kAvala velgeDi saccidAnanduDu nuvukAvA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page