top of page

EnnOvidhamula - Lyrics

EnnOvidhamula

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: Adi Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

ennOvidhamula avatAramulethi endarini kAvalEdO O rAma

anupallavi

nannu brOcuTakokka avatAramunu dAlci krannana nanu gAvarAdO O rAma

caraNam 1 matsya kUrma varAha narasimhulu vAmana parashurAmulagucu sacaritrulanella santarinca galeda svAmi nI birudulEga aviyella caraNam 2 dasharatAtmajuDavai dashakaNThu danumAdi dharaNi bhAramu mAnpavA pashutulyuDaina nEnanta vEDinanu dayanEla kuNiki taganE nanu brOvavE caraNam 3 kOpamA sarasa sallApamA nE jEyu pApamA kuvalaya shyAma rAmA bApumA Apadala bhadragiri rAmadAsa pAduddhAra rAma rAvana nAmA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page